Fullcolorstockphotos.com is een handelsnaam van A3 Beheer B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24335969. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

1. Definities

1.1. Account: de door de Gebruiker beheerde omgeving, waartoe de Gebruiker toegang heeft na het invoeren van de Inloggegevens;
1.2. Inloggegevens: door Gebruiker gekozen gebruikersnaam en wachtwoord;
1.3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Fullcolorstockphotos.com en Gebruiker komt tot stand door het plaatsen van de order door Gebruiker op de afrekenpagina van Fullcolorstockphotos.com;
1.4. Dienst: de door Fullcolorstockphotos.com geleverde dienst, waarbij Gebruiker onder licentie en tegen vergoeding Werken van de Website kan downloaden onder de voorwaarden van de Overeenkomst en deze Voorwaarden;
1.5. Fotograaf: de natuurlijke- of rechtspersoon die eerste rechthebbende is op één of meer Werken. Onder Fotograaf wordt, indien van toepassing, ook verstaan de maker van niet-fotografisch materiaal;
1.6. Gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon die via de Website is geregistreerd als klant van Fullcolorstockphotos.com en die toegang heeft tot de databank met Werken op de Website;
1.7. Partijen: Gebruiker en Fullcolorstockphotos.com gezamenlijk;
1.8. Voorwaarden: de voorwaarden, zoals geformuleerd in deze Gebruikersvoorwaarden;
1.9. Website: de website van Fullcolorstockphotos.com bereikbaar via onder andere de domeinnaam; www.fullcolorstockphotos.com inclusief alle onderliggende webpagina’s;
1.10. Werk: de foto’s in de databank op de Website van Fullcolorstockphotos.com.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst en rechtshandeling van Fullcolorstockphotos.com alsmede op ieder gebruik van de Werken, de Website en de Dienst. Door het aanmaken van een Account dan wel door gebruik te maken van de Dienst, op welke wijze dan ook, aanvaardt Gebruiker onherroepelijk gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.
2.2. Fullcolorstockphotos.com is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van de Gebruiker gebracht. Indien de Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Gebruiksvoorwaarden, accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is zijn enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en zijn Account te (laten) verwijderen.

3. Account, persoonsgegevens en privacy

3.1. Om van de Dienst gebruik te maken, moet Gebruiker een Account bij Fullcolorstockphotos.com aanmaken op de Website.
3.2. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn Inloggegevens. De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Inloggegevens van de Dienst wordt gemaakt. Fullcolorstockphotos.com mag ervan uitgaan dat de Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn Inloggegevens. Zodra de Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Gebruiker Fullcolorstockphotos.com daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens. Fullcolorstockphotos.com is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Website en/of Dienst door derden.
3.3. Fullcolorstockphotos.com is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens Gebruiker, (1) procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of in de Dienst aan te brengen en (2) de Dienst of het Account van de Gebruiker (tijdelijk of blijvend) buiten gebruik te stellen, te beperken of te beëindigen.
3.4. Fullcolorstockphotos.com is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website en/of de Dienst.
3.5. In de Privacystatement, te vinden op de Website, staat aangegeven welke gegevens Fullcolorstockphotos.com van Gebruiker nodig heeft voor het aanmaken van een Account en hoe Fullcolorstockphotos.com omgaat met de privacy van Gebruiker.

4. Licentievoorwaarden

4.1. Onder voorwaarde dat de Gebruiker aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, verleent Fullcolorstockphotos.com de Gebruiker een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentiërbare licentie om de geselecteerde Werken te gebruiken conform het bepaalde in de Overeenkomst en deze Voorwaarden.
4.2. Gebruiker heeft het recht om na betaling van de vergoeding zoals geregeld in artikel 9 van deze Voorwaarden en na ontvangst van de bevestiging per e-mail: • Het Werk in gedrukte vorm in een redactionele publicatie te gebruiken ter ondersteuning van een informatieve tekst waarin geen producten of diensten van Gebruiker worden gepromoot. Redactioneel beeld is voor niet-commerciële, niet-promotionele doeleinden. De redactionele licentie omvat kranten, het binnenwerk van boeken en tijdschriften, nieuws- en blogberichten, film- of videodocumentaires, nieuwsuitzendingen, brochures en folders zonder winstoogmerk. • Het Werk op een informatieve website zonder winstoogmerk of promotionele doeleinden te gebruiken inclusief bronvermelding, en voor een onbepaald aantal bezoekers van de website. Het Werk dient een redactionele tekst te ondersteunen. Het is Gebruiker niet toegestaan om het Werk in een banner, logo, sfeerbeeld of achtergrond te gebruiken tenzij schriftelijk is overeengekomen zoals omschreven in artikel 4.3.
4.3. De commerciële licentie, zoals aangegeven bij ‘Licentie’ op de betreffende pagina voor het Werk, omvat o.a. bedrijfswebsites, ansichtkaarten, canvas, verpakkingen, posters en reclame-uitingen waaronder, maar niet beperkt tot, uitingen op billboards, aanplakbiljetten, point of sale reclame en advertenties.
4.4. In het geval dat Gebruiker het Werk voor commerciële doeleinden wil licentiëren en portretrecht of eigendomsrecht is aan de orde. Dan dient Gebruiker zich zelf te overtuigen of het portretrecht of eigendomsrecht bij het betreffende Werk is geregeld. Bij twijfel neemt Gebruiker contact op met Fullcolorstockphotos.com.
4.5. De licentie geeft de Gebruiker het recht op gebruik van het Werk ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals Partijen bij het aangaan van de Overeenkomst zijn overeengekomen.
4.6. Wijziging waardoor het Werk zodanig misvormd, verminkt of aangetast wordt, dat hierdoor nadeel wordt toegebracht aan de eer of de goede naam van de Fotograaf is niet toegestaan.
4.7. De licentie die verstrekt wordt aan Gebruiker is niet-exclusief, tenzij uitdrukkelijk tussen Fullcolorstockphotos.com en de Gebruiker overeengekomen. Gebruiker erkent dat hij het recht op exclusief gebruik niet kan inroepen tegen een derde die een ouder (licentie-)recht op het betreffende Werk heeft. 4.8. Fullcolorstockphotos.com heeft het recht te allen tijde specifieke licenties in te trekken. Gebruiker zal direct na schriftelijke mededeling hiervan iedere verveelvoudiging en openbaarmaking van het Werk staken en gestaakt houden en alle verveelvoudigingen van het Werk vernietigen danwel verwijderen. Gebruiker dient het originele Werk te verwijderen van alle digitale systemen.

5. Toegestaan gebruik

5.1. Ten behoeve van het gebruik zoals bedoeld in artikel 4 is het de Gebruiker toegestaan om het Werk te downloaden dan wel te kopiëren naar de harde schijf van de computer van Gebruiker.
5.2. De Gebruiker draagt zorg voor de juiste bronvermelding van de gebruikte Werken in een publicatie door deze naast of onder het Werk te plaatsen, of in het colofon waarin naar het Werk wordt verwezen.

6. Beperkingen van het gebruik

6.1. Alle rechten zijn voorbehouden aan Fullcolorstockphotos.com. Gebruik van het Werk, anders dan gebruik zoals aangegeven in artikel 4,5 en 6 is niet toegestaan, tenzij anders is overeengekomen. Gebruik dat niet is toegestaan is onder andere, maar niet beperkt tot:
▪ Het overdragen of verder licentiëren van de licentie, dan wel het sublicentiëren, herlicentiëren, uitlenen of leasen van Werken, tenzij Fullcolorstockphotos.com hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven;
▪ Het openbaar maken en/of verveelvoudigen en/of ander gebruik van het Werk op welke wijze dan ook, zolang de Gebruiker nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst dan ook met Fullcolorstockphotos.com;
▪ Het creëren/maken van een afgeleid gebruik van een Werk;
▪ Het gebruik van een Werk op een manier die lasterlijk, pornografisch of obsceen is, dan wel afbreuk doet aan de eer en/of goede naam van de Fotograaf en/of Fullcolorstockphotos.com of op andere wijze ongepast is, al dan niet direct of op een indirecte wijze door een combinatie van het Werk met specifieke onderwerpen, dit uitsluitend ter beoordeling van Fullcolorstockphotos.com;
▪ Het gebruik van het Werk dat op enige manier het privacyrecht van de afgebeelde persoon aantast, of zodanig dat er inbreuk gemaakt wordt op handelsnamen of – merken;
▪ Het wijzigen van de metadata en bestandsnaam in een van de digitale bestanden dan wel het aanbrengen van andere informatie op de bestanden; ▪ Het archiveren, heruitgeven en/of overzetten en opslaan van het Werk naar een database, tenzij Fullcolorstockphotos.com hiervoor uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming heeft gegeven;
▪ Gebruik van Werken om een bedrijf te promoten dat fotografische werken aanbiedt of licentieert, of op enige andere manier concurreert met Fullcolorstockphotos.com
6.2. Bij overtreding van de Voorwaarden, genoemd in artikel 4, 5, 6 en 7, en/of enige bepaling in de Overeenkomst, verbeurt Gebruiker een direct opeisbare, niet verrekenbare boete aan Fullcolorstockphotos.com van driehonderd procent (300%) van de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 250,- onverminderd overige rechtsmiddelen onder deze Voorwaarden en/of het toepasselijk recht, waaronder het recht op aanvullende schadevergoeding.

7. Intellectuele Eigendomsrechten

7.1. Gebruiker erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten op het Werk, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, bij de Fotograaf blijven rusten.
7.2. Geen bepaling in deze Gebruikersvoorwaarden zal uitgelegd worden als inhoudende een overdracht van (intellectuele eigendoms-)rechten op welke wijze of in welke omvang dan ook.
7.3. Gebruiker erkent dat er op het Werk en/of de daarin vervatte inhoud (intellectuele eigendoms-) rechten van derden kunnen rusten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteurs-, portret-, model- en/of merkrechten.
7.4. Indien de context van de publicatie van het Werk door Gebruiker meebrengt dat de in het Werk geportretteerde een redelijk belang heeft om zich tegen publicatie te verzetten, is Gebruiker zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voor de publicatie.
7.5. Indien de context van de publicatie meebrengt dat toestemming van een merkhouder is vereist voor het gebruik van het merk en/of teken, afgebeeld op een Werk, is Gebruiker zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde toestemming. Fullcolorstockphotos.com staat niet in voor (het verkrijgen van) deze toestemming van een merkhouder.
7.6. De Gebruiker vrijwaart Fullcolorstockphotos.com en de Fotograaf van alle aanspraken met betrekking tot inbreuk op intellectuele eigendomsrechten door het gebruik van het Werk.

8. Annuleringsvoorwaarden en beëindiging

8.1. Aangekochte Werken worden niet gecrediteerd ook al zijn deze Werken niet gepubliceerd.
8.2. Gebruiker kan de bestelling tot één (1) werkdag na dagtekening van de factuur schriftelijk annuleren en om creditering verzoeken indien het Werk niet voldoet aan de technische eisen zoals overeengekomen in de Overeenkomst.
8.3. Fullcolorstockphotos.com wijst de Gebruiker erop dat hij geen gebruik kan maken van de afkoelingstermijn zoals vermeld artikel 7:46d lid 1 BW. De Dienst wordt door Fullcolorstockphotos.com namelijk direct met instemming van de Gebruiker uitgevoerd, zoals bedoeld in artikel 7:46i lid 5 onder 1 BW.
8.4. Indien Gebruiker niet binnen de termijn van artikel 8.2 de bestelling annuleert, accepteert Gebruiker de inhoud van de factuur en is Gebruiker gehouden tot betaling van de volledige vergoeding.
8.5. In geval van ontbinding van de Overeenkomst, vindt geen ongedaan making plaats van hetgeen Fullcolorstockphotos.com reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daar tegenover staande betalingsverplichting. Bedragen die Fullcolorstockphotos.com voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Fullcolorstockphotos.com ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
8.6. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht van de Gebruiker om het Werk te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. Gebruiker zal het Werk vernietigen dan wel verwijderen, op de wijze als omschreven in artikel 4.8 van deze Gebruikersvoorwaarden.

9. Betaling en betalingsvoorwaarden

9.1. Per licentie zal Fullcolorstockphotos.com aan Gebruiker het geoffreerde dan wel het op de Website vermelde bedrag, zijnde het op dat moment geldende tarief, in rekening brengen. Tenzij anders aangegeven zijn alle door Fullcolorstockphotos.com genoemde bedragen in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege.
9.2. Fullcolorstockphotos.com is gerechtigd om te allen tijde eenzijdig de geldende prijzen en tarieven voor licenties aan te passen. Ook kan Fullcolorstockphotos.com in het kader van promoties en acties tijdelijk andere prijzen hanteren.
9.3. De factuur wordt per e-mail aan Gebruiker verzonden
9.4. Indien Gebruiker na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Fullcolorstockphotos.com de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door Fullcolorstockphotos.com gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daarin begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, ten laste van Gebruiker. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 40,-.
9.5. Klachten met betrekking tot facturen en/of de Dienst schorten de betalingsverplichtingen van Gebruiker niet op.
9.6. Fullcolorstockphotos.com is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten totdat Gebruiker aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

10. Garantie, Aansprakelijkheid en Vrijwaring

10.1. De aansprakelijkheid van Fullcolorstockphotos.com voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of enig ander handelen of nalaten is beperkt tot de vergoeding van directe schade. De aansprakelijkheid van Fullcolorstockphotos.com ter zake van directe schade is per gebeurtenis (waarbij een reeks met elkaar samenhangende gebeurtenissen wordt beschouwd als één gebeurtenis) niet meer dan het totale bedrag dat de Gebruiker uit hoofde van de Overeenkomst heeft betaald voor het Werk. De totale aansprakelijkheid van Fullcolorstockphotos.com is echter in geen geval hoger dan € 500,-.
10.2. “Directe schade” betekent uitsluitend: • zaakschade; • redelijkerwijs gemaakte onkosten die de Gebruiker zou moeten maken om ervoor te zorgen dat de prestaties van Fullcolorstockphotos.com in overeenstemming zijn met de Overeenkomst; deze alternatieve schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door de Gebruiker is ontbonden (waaronder begrepen een ontbinding door de bevoegde rechter ten behoeve van de Gebruiker) (artikel 6:265 BW); • redelijkerwijs door de Gebruiker gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van de Overeenkomst; • redelijkerwijs gemaakte onkosten om schade te voorkomen of te beperken, voor zover de Gebruiker kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van de Overeenkomst;
10.3. Fullcolorstockphotos.com is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade zoals omschreven in artikel 10.2, met inbegrip van, zonder enige beperking, gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst, met inbegrip van, zonder enige beperking, winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen zoals verlies van goodwill of goede naam of andere incidentele, indirecte schade, of schadevergoeding bij wijze van straf of voorbeeld, van welke aard dan ook, ongeacht de vraag of de Gebruiker Fullcolorstockphotos.com in kennis heeft gesteld van dergelijke mogelijke schade, schadevergoeding of verlies.
10.4. Fullcolorstockphotos.com is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder vermogensschade en ander nadeel, die kan voortvloeien uit misbruik van Inloggegevens door derden.
10.5. Fullcolorstockphotos.com is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder vermogensschade en ander nadeel, die kan voortvloeien uit inbreuk op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden door verveelvoudiging of openbaarmaking van het Werk door Gebruiker, waaronder maar niet beperkt tot, auteurs-, portret-, model- en/of merkrechten.
10.6. Fullcolorstockphotos.com is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder vermogensschade en ander nadeel, die kan voortvloeien uit beschadiging van computersystemen door gebruik van het Werk.
10.7. Het recht van Gebruiker om schadevergoeding te eisen krachtens de Overeenkomst, op grond van onrechtmatige daad of anderszins vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden naar aanleiding waarvan de vordering of procedure is ingesteld.
10.8. Gebruiker garandeert dat de bij registratie opgegeven persoonsgegevens correct en volledig zijn en vrijwaart Fullcolorstockphotos.com voor enige schade, waaronder vermogensschade en ander nadeel, die kan voortvloeien uit de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens.
10.9. Gebruiker verplicht zich iedere adreswijziging voorafgaand aan deze wijziging binnen redelijke termijn door te voeren in haar account op Fullcolorstockphotos.com. Bij gebreke van deze verplichting is de Gebruiker aansprakelijk voor alle schade die hier uit voortvloeit.
10.10. In geval van faillissement of van surseance van betaling van de Gebruiker, dient deze Fullcolorstockphotos.com via de curator of de bewindvoerder hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en heeft Fullcolorstockphotos.com het recht iedere overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
10.11. De in de voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Fullcolorstockphotos.com of haar bestuurders.
10.12. De Gebruiker vrijwaart Fullcolorstockphotos.com tegen alle schade en kosten in en buiten rechte, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – aanspraken van derden, incassokosten, wettelijke handelsrente, winstderving, verbeurde boetes en kosten van juridische bijstand, die Fullcolorstockphotos.com lijdt of maakt ten gevolge van (1) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Gebruiker, (2) enig handelen van de Gebruiker in de uitvoering van deze Overeenkomst of (3) een onrechtmatige daad (4) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, portretrechten en/of persoonlijkheidsrechten.

11. Toepasselijk recht en Geschillen

11.1. Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
11.2. Alle geschillen welke voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst zullen, voor zover wettelijk toegestaan, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

12. Algemeen

12.1. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden om welke reden dan ook geacht wordt nietig, ongeldig of anderszins niet van toepassing te zijn, zal dit op geen enkele wijze de toepasselijkheid of rechtsgeldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden aantasten.
12.2. Fullcolorstockphotos.com zal tot een nieuwe bepaling beslissen, die de oude bepaling ten aanzien van de inhoud en omvang zoveel mogelijk benadert, zonder zelf nietig, ongeldig of anderszins niet van toepassing te zijn.
12.3. Overal waar in deze Voorwaarden een schriftelijkheidsvereiste geldt, kan tevens elektronisch en/of per e-mail aan dit vereiste worden voldaan.
12.4. Deze ‘Gebruikersvoorwaarden’ werd oorspronkelijk geschreven in het Nederlands en werd vervolgens vertaald in andere talen. De betrouwbaarheid van latere vertalingen kan niet worden gegarandeerd. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse versie en een andere taalversie dan is de Nederlandse versie leidend.